Algemene voorwaarden en disclaimer

Vigores Health, algemene voorwaarden

VIGORES HEALTH ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ COACHING, LOOPBAANBEGELEIDING, POWERTRAJECT, WORKSHOPS, WANDELINGEN, MASSAGES EN PAKKINGEN

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Anja Plets of rechthoudende derden.

Art 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer (Vigores Health,  stress- en burn-out coaching, voetreflexologie, metamorfose massage, stoelmassage-) naar bedrijven toe, Reconnection healing en The Reconnection, totaal pakket) en de opdrachtgever (de klant).

Art 2 Elk vastgestelde coaching- en/of behandeling in verband met lichaamswerk en elke inschrijving voor een activiteit betekent aanvaarding voor de klant van deze voorwaarden. De voorwaarden staat vermeld op de website.                                                                                                                                                                                        

Art 3. Inschrijving en bestelling
De inschrijving en/of bestelling, per email of enige geschreven communicatievorm waaronder een bericht naar de facebookpagina van Vigores Health, sms,…, geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalings-verplichtingen met zich mee.

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting tegenover je, nooit een resultaatverplichting.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtgever is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Art 5. Wijziging van de overeenkomst – annulatie
Opdrachtnemer (Vigores Health / Anja Plets) heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever (klant) niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Wijziging van de overeenkomst

1 Coaching en lichaamswerk: Gebeurt de annulatie door de klant voor een coaching- en/of massage sessie minder dan 24u op voorhand, dan wordt deze als een sessie betaald.

2 Workshop/lezing/activiteit – evenement: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant in de tijdsduur minder dan één week, dan dient de klant het volledig bedrag te betalen. Mededeling: de klant kan zich laten vervangen door iemand anders.

3 Trajecten: dan is punt 5.2 van toepassing.

4 Producten: De bestelde producten worden verstuurd na betaling of afgehaald bij het afgesproken uur in de praktijkruimte.

Annulatie: Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail of sms worden geannuleerd. De annulering wordt door de behandelaar geregistreerd op het moment dat door de klant gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail, sms bericht door de opdrachtnemer wordt ontvangen.

Art 6. Tarieven en offertes
1. De tarieven genoemd op website/flyers/facturen/overeenkomsten/ offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar maken aan de opdrachtgever (klant). De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Art 7. Betalingsvoorwaarden
1 Betaling vindt plaats á contant na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken.
2 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door opdrachtnemer (Vigores Health / Anja Plets aangewezen bankrekening.) Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %; alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van  10 % op het factuurbedrag ( met een minimum van 50 euro) als schadebeding. De offerte is geldig 7 dagen na dat de offerte online verstuurt is. 

3.De factuur / offerte wordt altijd verstuurd via mail, tenzij de klant expliciet een factuur op papier wilt.                                         

4. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1 Medische begeleiding: sta je als klant onder medisch begeleiding (inclusief inname van bepaalde geneesmiddelen), is er toestemming nodig van zijn/haar arts (o.a. huisarts, psycholoog, therapeut,…)om de betreffende workshop te mogen volgen of is het op eigen verantwoordelijkheid van de klant.

2 Indien de klant hier nalatigheid vertoont, kan er nadien ook geen beroep worden gedaan op een mogelijke aansprakelijkheid.

3 Vigores Health heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een coaching/reflex behandeling/reconnection te weigeren.

Art 9. Toeslagen
Reflexologie op locatie hebben een ander tarief en er wordt een kilometer vergoeding in rekening gebracht buiten de regio Veurne, Sint- Idesbald, Koksijde en Nieuwpoort.

 

Art 10. Beroepsgeheim

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer (Vigores Health/ Anja Plets) als de opdrachtgever (klant).
2. Op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen is het beroepsgeheim van toepassing.   3.

Art 11. Klachten
Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk door de opdrachtgever (klant) gemeld te worden tijdens of na de cursus, workshop, lichaamswerk of coachsessie.

Art 12. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer (Vigores Health/ Anja Plets) is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever (klant) heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer (Vigores Health/ Anja Plets) is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’.
3. Opdrachtnemer (Vigores Health/ Anja Plets) stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van opdrachtnemer voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer. Zie hieronder de toegevoegde disclaimer.

DISCLAIMER

Vigores Health claimt niets, doet geen beloftes en geeft geen garanties. Iedereen geassocieerd met dit werk, inclusief maar niet beperkt tot het lichaamswerk en coaching stellen geen diagnose noch behandelen specifieke gezondheidsproblemen. Alleen jij bent verantwoordelijk voor het toezien op en het continueren van uw eigen medische behandeling en zorg. De behandeling vervangt geen dokters consult.

De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. De opdrachtnemer (Vigores Health / Anja Plets) is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever (klant) door de opdrachtnemer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5. Opdrachtgever(klant) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer (Vigores Health / Anja Plets) gezamenlijk doorbrengen als daarna.
6. De opdrachtnemer (Vigores Health / Anja Plets) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door opdrachtnemer geadviseerde supplementen, remedies en producten. De leverancier van deze supplementen, remedies, producten, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
Opdrachtnemer (Vigores Health/ Anja Plets) zal, voor zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, remedies, producten.

Art 13. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

.